Roba potražnja
ISTIČE: 12.04.2012.

NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA LAND ROVER DEFENDER 110

IZVOR:
Službeni glasnik BiH
OBJAVLJEN: 12.03.2012.
FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-8/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Adnan Hrapović
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
Elektronska pošta (e-mail): kabinetfucz@hotmail.com
Internet adresa (web): www.fucz.gov.ba

I.2. ADRESA za dodatne informacije
Kao u Aneksu A

I.3. ADRESA za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A

I.4. ADRESA za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A

I.5. VRSTA ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka rezervnih dijelova za Land Rover Defender 110
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Ponovljena nabavka rezervnih dijelova za Land Rover Defender
110, motor 300 TDI za potrebe Servisne radionice Federalne
uprave civilne zaštite

II.5. UKUPNA količina ugovora ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
95.000,00

II.6. MJESTO isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Dato u tenderskoj dokumentaciji
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Dato u tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
I
II.2. DA LI se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:80,00 %
2. Način plaćanja, učešće:10,00 %
3. Garantni period, učešće:10,00 %
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 6.4.2012. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 12.4.2012. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 12.4.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bojnička 65, Stup, Ilidža, 71000 Sarajvo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

NE

ANEKS A

I.2. ADRESA za dodatne informacije
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Adnan Hrapović
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail:adnan.h74@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba

I.3. ADRESA za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail: adnan.h74@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba

I.4. ADRESA za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa
Adresa: Dženetića Čikma 14
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail: adnan.h74@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba
(M1-A-3163-12)