Roba potražnja
ISTIČE: 26.03.2008.

(BiH) NABAVKA TRAKTORA, TRAKTORSKE PRIKOLICE, TRAKTORA SNAGE 30 KS SA ROTACIONOM KOSILICOM, MOTORNE DIZEL KOSILICA ZA TRAVU, KOMBINOVANE GRAĐEVINSKE MAŠINE (UTOVARIVAČ I ROVOKOPAČ)

IZVOR:
Službeni glasnik BiH
OBJAVLJEN: 25.02.2008.
KJKP "PARK" DOO SARAJEVO
SARAJEVO


OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI
ROBE

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN


I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA
Organizacija: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Pašić Rešad
Adresa: Patriotske lige 58
Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo
Telefon: 033/560-570
Fax: 033/560-561

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE
Kao pod I.1.

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA
Kao pod I.1.

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE
Kao pod I.1.

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3. ZJN)
I.5.a javno preduzeće
I.5.b na lokalnom nivou

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA


II.1. VRSTA UGOVORA
Robe

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32. ZJN)
Ne

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA
1. Ugovor o kupoprodaji:
a) traktor snage cca 85 KS kom. 1
b) traktorska prikolica nosivosti cca 4t kom. 2
2. Ugovor o kupoprodaji:
a) traktor snage cca 30 KS sa rotacionom
kosilicom kom. 4
b) motorna dizel kosilica za travu snage
cca 5,5 KS kom. 6
3. Ugovor o kupoprodaji kombinovane
građevinske mašine (utovarivač i rovokopač)
snage cca 88 KS kom. 1

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA

Nabavka robe:
LOT 1 - Isporuka:
a) traktor snage cca 85 KS kom. 1
b) traktorska prikolica nosivosti cca 4t kom. 2
LOT 2 Isporuka:
a) traktor snage 30 KS sa rotacionom kosilicom kom. 4
b) motorna dizel kosilica za travu snage cca 5,5 KS kom. 6
LOT 3
Isporuka kombinovane građevinske mašine
(utovarivač i rovokopač) snage cca 88 KS kom. 1


II.5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA
Sukladno specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA
Prema tenderskoj dokumentaciji

II.7. PODJELA NA LOTOVE
Da

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(član 17. ZJN)
Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 16. ZJN)
Izjava ponuđača da će obezbijediti garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 8% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana poslije roka isporuke u slučaju da se ponuda ocijeni najpovoljnijom

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA (član 19. UPZ)
Ne

III.5. USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA
(član 23. ZJN)
- potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama - direktnim i indirektnim, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležne poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje (original ili ovjerena fotokopija)
- potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena fotokopija)
- potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema zavodu za zdravstveno osiguranje ne starije od tri mjeseca (original ili ovjerena kopija)
- potvrda da se ne vodi postupak stečaja, likvidacije ili da nije objavljeno okončanje stečaja ili likvidacije ( dokaz registarskog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca)
- potvrda da odgovorno lice ponuđača nije osuđeno u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadležnog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 60 dana)
- potvrda da odgovorno lice ponuđača nije proglašeno krivim za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadležnog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 60 dana)
- izjava o prihvatanju tenderskih uslova

III.6. USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(član 24. ZJN)
- naziv i tačna adresa ponuđača - broj tel./faksa, identifikacioni broj
- ovjerena fotokopija rješenja o registraciji preduzeća sa ovjerenim svim prilozima
- ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji i registraciji PDV obveznika
- potvrda poslovnih banaka o solventnosti u posljednja tri mjeseca

III.7. USLOVI ZA UČEŠĆE - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25. ZJN)
- Bilans stanja i bilans uspjeha sa stanjem na dan 31. 12. 2006. g. i 31. 12. 2007. g.

III.8. USLOVI ZA UČEŠĆE - TEHNIČKA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26. ZJN)
Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK


IV.1. VRSTA POSTUPKA
Otvoreni domaći vrijednosni razred

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34. ZJN)
b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija:
1) cijena
2) kvalitet opreme-tehničke karakteristike
3) garantni rok i servisiranje
4) rok, uslovi i način plaćanja
5) rok isporuke
Napomena: Obrazloženje, kvantifikacija kriterija i način njihove primjene sadržan je u tenderskoj dokumentaciji.

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMAĆEG (član 20. UPZ)
Prema tenderskoj dokumentaciji.

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (član 18. ZJN)
Može se dobiti od 27. 8. 2008. g. od 9,00 do 15,00 sati svakim radnim danom.
Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplatu izvršiti na transakcijski račun broj 1610000008150048 kod Raiffeisen Bank Sarajevo ili na blagajni ugovornog organa.

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(član 8. ZJN)
Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA
ZA
UČEŠĆE

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26. 3. 2008. do 15,00 sati.
Ponude se predaju putem pošte ili lično na adresu kao pod I. 1. u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za LOT" (navesti broj lota); ne otvaraj za Komisiju. Na koverti treba biti naznačena puna adresa ponuđača i broj faksa.

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI
Opcija ponude minimalno 90 dana

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
(član 33. ZJN, član 13. UPZ)
Javno otvaranje ponuda će se izvršiti u terminima i prema rasporedu kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U prilogu tenderske dokumentacije date su detaljne specifikacije tehničkih i drugih karakteristika robe. Sve dodatne informacie i obrazloženja mogu se dobiti na naprijed navedene brojeve telefona.
(1-11-3114-08)