Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije | Četvrtak, 10.06.2010.| 14:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

NABAVKA AKTIVNE I PASIVNE TELEKOMUNIKACIONE OPREME - Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za poslovni prostor

Na osnovu člana 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
AGENCIJA ZA POSLOVNI PROSTOR
Beograd,UL. Kraljice Marije 1
upućuje
JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku dobro: kupovina aktivne i pasivne telekomunikacione opreme
i izvođenje radova na ugradnji i povezivanju
u poslovnoj zgradi u ul. Kraljice Marije 1 u Beogradu
(javna nabavka broj 25/10)

Predmet javne nabavke je dobro: Kupovina aktivne i pasivne telekomunikacione opreme i izvođenje radova na ugradnji i povezivanju u poslovnoj zgradi Kraljice Marije br. 1 u Beogradu.
Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama ponuđač dokazuje dokumentima iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije i javnog poziva. Ako ponuđač ima sedište u stranoj državi, dokumentacija za dokazivanje uslova mora biti izdata od strane nadležnog organa države u kojoj ponuđač ima sedište i prevedena na srpski jezik. Sva dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama mogu se dostavljati u neoverenim kopijama osim bankarske garancije za ozbiljnost ponude i pisma o namerama banke za izdavanje bankarskih garancija za povraćaj avansnog plaćanja, za dobro izvršenje posla i za otklanjanje nedostataka u garantnom roku koje se dostavljaju u originalu.
Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podisporučiocima i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.
Ponuđač je u obavezi da uz ponudu podnese:
1) Original neopozivu, bezuslovnu, naplativu na prvi poziv bez prava prigovora, bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude, sa rokom važnosti do isteka opcije ponude, odnosno minimum 90 dana od datuma otvaranja ponuda u iznosu od 5% od vrednosti ponude sa PDV , kojom se garantuje da će Naručiocu platiti ukupan iznos po prijemu prvog poziva Naručioca u pismenoj formi i izjave u kojoj se navodi da je:
- ponuđač izmenio ili opozvao ponudu za vreme trajanja važnosti ponude, bez saglasnosti Naručioca;
- ponuđač, iako je upozanat sa činjenicom da je njegova ponuda prihvaćena od strane Naručioca kao najpovoljnija, odbio da potpiše ugovor, shodno uslovima iz ponude;
- ponuđač nije uspeo ili je odbio da dostavi tražene bankarske garancije - za povraćaj avansa i dobro izvršenje posla.
Bankarska garancija će se smatrati neispravnom ukoliko ne sadrži sve napred navedene elemente.
2) Pisma o namerama banke za izdavanje neopozivih i bezuslovnih bankarskih garancija, plativih na prvi poziv bez prigovora i to:
a) garancije za povraćaj avansnog plaćanja, u visini traženog avansa, a najviše 40% od ukupno ugovorene cene i sa rokom važnosti 30 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje ugovorne obaveze u celosti
b) garancije za dobro izvršenje posla, u iznosu od 10% od vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana duže od ugovorenog roka za izvršenje ugovorne obaveze u celosti
v) garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u iznosu od 5% od vrednosti ugovora i sa rokom važnosti 30 dana duže od ugovorenog garantnog roka
3) Ponuđač je dužan da pre uvođenja u posao osigura radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti (osiguranje objekta ) i dostavi Naručiocu polisu osiguranja, orginal ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvršenja nabavke.
Ponuđač je takođe dužan da pre uvođenja u posao, dostavi Naručiocu polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima, orginal ili overenu kopiju, sa važnošću za ceo period izvršenja nabavke, u svemu prema važećim zakonskim propisima.
4) Dokaz o raspolaganju neophodnim finansijskim kapacitetom što podrazumeva ostvareni ukupan prihod u tri obračunske godine (2007, 2008 i 2009 godinu) u zbirnom iznosu od najmanje 60.000.000,00 dinara. Ovaj dokaz dostavlja svaki člana grupe, s tim da uslov o raspolaganju neophodnim finansijskim kapacitetom ispunjavaju zajedno. Ukoliko ponuđač nastupa sa podisporučiocem, pored navedenog, dostavlja i dokaz da je podisporučilac ostvario ukupan prihod u tri obračunske godine (2007, 2008 i 2009 godinu) u zbirnom iznosu od najmanje 20.000.000,00 dinara
Ponuđač, mora da dostavi ličnu licencu odgovornog izvođača radova koji će rešenjem biti imenovan za izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci, koji je u stalnom radnom odnosu kod ponuđača.
Ponuđač je u obavezi da dostavi: 1). ličnu licencu odgovornog izvođača radova, koji će Rešenjem biti imenovan za izvođenje radova u predmetnoj javnoj nabavci, broj 453 sa kopijom Potvrde IKS-a, ne starijom od 6 meseci od dana objavljivanja javnog poziva, da je odgovorni izvođač radova član IKS-a i da mu odlukom Suda časti izdata licenca nije oduzeta.
Podisporučilac ili svaki član grupe ponuđača mora imati stalno zaposlenog odgovornog izvođače radova sa licencom 453.
Ponuđač mora da ispuni uslov – da dostavi referenc listu o isporuci aktivne i pasivne telekomunikacione opreme sa izvedenim radovima na ugradnji i povezivanju, u periodu od 01.04.2007. godine do 01.04.2010. godine, sa dokazima za najmanje 3 referentna dobra.
Referentnim dobrom smatra se dobro – aktivna i pasivna telekomunikaciona oprema koja je isporučena, ugrađena i povezana u vrednosti od najmanje 30.000.000,00 dinara.
Za svako dobro, navedeno u referenc listi, dokazi su Potvrde Naručioca o isporuci aktivne i pasivne telekomunikacione opreme sa izvedenim radovima na ugradnji i povezivanju, koje su izdate pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.
Ponuda koja ne sadrži referenc listu sa najmanje 3 reference sa traženim dokazima, odbiće se kao neispravna.
Ponuđač koji nastupa sa podisporučiocima - podisporučioci moraju da ispune uslov da dostave referenc listu o isporuci aktivne i pasivne telekomunikacione opreme sa izvedenim radovima na ugradnji i povezivanju , u periodu od 01.04.2007. godine do 01.04.2010. godine, sa dokazima za najmanje 1 referentno dobro
Za svaki objekat, naveden u referenc listi, dokazi su Potvrde Naručioca o isporuci aktivne i pasivne telekomunikacione opreme i izvedenim radovima na ugradnji i povezivanju, koje su izdate pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.
Ponuda koja ne sadrži referenc listu sa najmanje 1 referencom sa traženim dokazima, odbiće se kao neispravna. Pomenute dokaze za podisporučioca dostavlja ponuđač.
Ponuđač koji nastupa sa podisporučiocima, mora u ovoj javnoj nabavci da učestvuje u visini najmanje 60% od iznosa iz ponude svojim sredstvima, neophodnim za izvršenje zahtevanog procenta , odnosno da poveri podisporučiocima najviše 40% iznosa iz ponude.
Ponuđač mora da ispuni uslov – da ima najmanje 40 stalno zaposlenih, od kojih najmanje jedan diplomirani inženjer sa licencom broj 453.
Ponuđač mora da ispuni uslov o dovoljnom tehničkom kapacitetu što podrazumeva sledeću opremu:
Kombi, nosivosti minimum 0,6 t – kom. 1
Bušilice , razne – kom.3
Brusilice , razne – kom. 3
Ponuđač dostavlja fotokopiju sertifikata kvaliteta ISO 9001 ili ISO 27001 koji ima važnost najmanje do kraja 2010. godine. Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podisporučioca, odnosno dostavljaju ga svi članovi grupe ponuđača
Ponuđač dostavlja fotokopiju MAF autorizacije od srane proizvođača za ponuđenu opremu koji ima važnost najmanje do kraja 2010. godine. Ovaj dokaz, ponuđač dostavlja i za podisporučioca, odnosno dostavljaju ga svi članovi grupe ponuđača.
Ponuđači su obavezni da pre podnošenja ponude obiđu objekat na kome će se izvoditi predmetna javna nabavka i sami steknu uvid u sve informacije koje su neophodne za pripremu ponude.Troškove posete snosiće ponuđač. Ponuđač će biti odgovoran za povrede osoblja, gubitak ili oštećenje imovine ili bilo koji gubitak, oštećenja, trošak i rashod koji može nastati iz bilo kog razloga u realizaciji ove posete.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podisporučilac.
Konkursna dokumentacija se može preuzeti na adresi: Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za poslovni prostor, 11000 Beograd, Makenzijeva 31, soba 406, (u daljem tekstu Naručilac), svakog radnog dana od dana objavljivanja javnog poziva u vremenu od 10,00 do 14,00 časova uz podnošenje ovlašćenja za preuzimanje konkursne dokumentacije i dokaz o uplati 3.000,00 dinara na ime troškova umnožavanja i dostavljanja konkursne dokumentacije koja su nepovratna. Uplata se vrši na račun Gradske uprave broj 840-742341843-24, model 97, poziv na broj 11-501-1825. Ponuđačima koji upute zahtev za dostavljanje Konkursne dokumentacije, ista će biti dostavljena u roku od dva dana od dana prijema.
Zainteresovano lice ima pravo uvida u konkursnu dokumentaciju, na mestu i u vremenu predviđenom za preuzimanje konkursne dokumentacije.
Ponuđači su dužni da ponudu sačine prema uputstvu Naručioca i da je dostave u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Sl. glasniku RS“, do 12,00 časova, bez obzira na način dostavljanja, u zapečaćenom omotu, preko pisarnice na adresu: Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za poslovni prostor , Makenzijeva 31, Beograd, sa naznakom „Ponuda za kupovinu aktivne i pasivne telekomunikacione opreme i izvođenje radova na ugradnji i povezivanju u poslovnoj zgradi Kraljice Marije br. 1 u Beogradu
– javna nabavka redni broj 25/10 - NE OTVARATI“. Rok za podnošenje ponuda počinje da teče od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Sl. glasniku RS“.
Ponuđač je dužan da na poleđini omota naznači naziv, adresu, telefon i kontakt osobu, a na licu omota da stavi zavodni pečat sa brojem i datumom ponude.
Rok za podnošenje ponuda počinje da teče od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Sl. glasniku RS“.
Ne prihvataju se ponude sa varijantama.
Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko popunjena, overena pečatom i potpisana od strane odgovornog lica ponuđača.
Opcija ponude je minimum 90 dana od dana otvaranja ponuda.
Kriterijum za ocenu ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda:
1) cena 90 pondera
Najniža ponuđena cena vrednuje se sa 90 pondera,
a ostale ponude po sledećem obrascu:
(najniža ponuđena cena / cena konkretne ponude x 90 pondera )
2) Broj sertifikovanih stalno zaposlenih Cisco CCIE inženjera ili
inženjera u istom rangu kod drugih proizvođača
10 pondera
- 10 i više stalno zaposlenih inženjera 10 pondera
- od 6 do 9 i 9 stalno zaposlenih inženjera 6 pondera
- od 3 do 5 i 5 stalno zaposlena inženjera 3 pondera
- od 1 do 2 i 2 stalno zaposlena inženjera 1 ponder
- nijedan stalno zaposleni inženjer 0 pondera
Ponuđač je u obavezi da kao dokaz za svakog stalno zaposlenog inženjera, dostavi fotokopiju radne knjižice, fotokopiju ugovora o radu i fotokopiju sertifikata koja je overena pečatom i potpisom od strane odgovornog lica ponuđača.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera, Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu elementa kriterijuma - najniže ponuđene cene.
Javno otvaranje ponuda će se obaviti nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda, u 12,30 časova u prostorijama Gradske uprave Grada Beograda, VI sprat – sala, ulica Makenzijeva broj 31, Beograd, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenja za zastupanje. Ovlašćenje mora da bude zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača. Ukoliko poslednji dan roka pada u neradni dan, rok ističe prvog narednog radnog dana.
Okvirni rok u kome će Naručilac doneti Odluku u vezi predmetne javne nabavke je 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
Neblagovremena ponuda se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja biće vraćena ponuđaču uz povratnicu, sa naznakom da je ista podneta neblagovremeno.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Savka Srdić , dipl. inž. el., telefon: 2457-332.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.