NavMenu

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije Beograd

Potpuni naziv:

Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije Beograd

Odgovorno lice:

Ljubisav Orbović

Kontakt

Adresa:Palata Srbije, istočno krilo, prvi sprat, kancelarije: 110, 111 i 112 Bulevar Mihajla Pupina 2, 11000 Beograd
Telefon: ??? (?)?? ???? ???, ???? ???, ???? ???
Fax: ??? (?)?? ???? ???
Email:no-reply@example.com

Status, prihod, vlasništvo

Oblik svojine:

državna

Opis delatnosti

Prvi Socijalno – ekonomski savet Republike Srbije osnovan je 2001. godine na osnovu Sporazuma o osnivanju, delokrugu i načinu rada, koji su zaključili Vlada Srbije, Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati „Nezavisnost“, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata i Unija poslodavaca Srbije.

U novembru mesecu 2004. godine donet je Zakon o socijalno-ekonomskom savetu („Sl. glasnik RS“ br 125/04), na osnovu čega je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije dobio zakonski okvir za osnivanje i funkcionisanje. Ovim zakonom je Savet definisan kao nezavisno telo koga čine predstavnici Vlade Republike Srbije, predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca i predstavnici reprezentativnih sindikata.

Savet ima 18 članova, pri čemu u sadašnjem sazivu, pored šest predstavnika Vlade, u radu Saveta učestvuje i šest predstavnika Unije poslodavaca Srbije, četiri predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije i dva predstavnika Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost”, kao organizacija zaposlenih i poslodavaca koje su dokazale svoju reprezentativnost na nacionalnom nivou.
Socijalno-ekonomski savet je osnovan u cilju uspostavljanja i razvoja socijalnog dijaloga u pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture pregovaranja, podsticanja mirnog rešavanja kolektivnih radnih sporova, razvoja demokratije i izdavanja časopisa, brošura i drugih publikacija iz delokruga svog rada.

Socijalno-ekonomski savet razmatra pitanja: razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost, politike zapošljavanja, politike zarada i cena, konkurencije i produktivnosti, privatizacije i druga pitanja strukturnog prilagođavanja, zaštite radne i životne sredine, obrazovanja i profesionalne obuke, zdravstvene i socijalne zaštite i sigurnosti, demografskih kretanja i druga pitanja u skladu sa aktima Socijalno-ekonomskog saveta. Takođe, Savet razmatra nacrte zakona i predloge drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i o njima daje mišljenje.

Organizacione i administrativno-tehničke poslove za Socijalno-ekonomski savet obavlja Sekretarijat Socijalno-ekonomskog saveta. Sekretarijatom rukovodi i za njegov rad odgovara sekretar Saveta, a koga imenuje Savet na četiri godine.
Prikaži pun opis

Vesti

Vidi sve

07.03.2024.  |  Vesti

Nezavisnost: Ratifikovati konvenciju MOR-a protiv nasilja na radu

Ujedinjeni granski sindikati "Nezavisnost" objavili su danas da sa svojom Sekcijom žena traži od Skupštine Srbije da u toku 2024. godine ratifikuje Konvenciju 190 Međunarodne organizacije rada (MOR) protiv nasilja i uznemiravanja na radnom mestu, uključujući rodno zasnovano nasilje. Taj sindikat četvrtu godinu zaredom ponavlja zahtev da država Srbija konačno ratifikuje konvenciju koja

Iz kataloga roba i usluga

Državna uprava

Isporučioci