Izvor: eKapija | Srijeda, 12.12.2012.| 15:00

Proces pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište u FBIH

Trenutno na nivou Federacije ne postoji propis o pretvaranju šumskog u građevinsko zemljište, pošto je u novembru 2011.godine prestala primjena Uredbe o šumama, a novi propis nije donesen i tako sada ne postoje procedura niti su definisane ustanove nadležne za promjenu namjene šumskog zemljišta u građevinsko.

Novom odlukom Vlade FBIH o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko definisano je da se promjena namjene može dozvoliti, ako je to predviđeno važećim urbansitičkim, tj. planom prostornog uređenja. Tada se dozvola za promjenu namjene izdaje u formi rješenja, njega donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a prethodno se dobija mišljenje kantonalnog ministarstva, koje vodi poslove šumarstva, a potrebno je i mišljenja Federalne uprave za šumarstvo.

Zahtjev za promjenu namjene zemljišta mogu podnijeti vlasnik ili koncesionar na zemljištu, uz dokumentaciju koja je propisana Odlukom. Osoba kojoj je dozvoljena promjena namjene zemljišta obavezna, mora uplatiti uplatiti naknadu za promjenu namjene prije započinjanja radova za koju je doblo odobrenje, a vrijednost naknade se određuje je u visini troškova podizanja i održavanja budućih šuma, gdje površina pošumljavanja ne može biti manja od površine koja postaje građevinska, tj. ne može biti niža od tržišne vrijednosti drveta koja bi se dobila sječom šume.

Naknadu procenjuje stručna komisija iz kantonalnog ministarstva, a sredstva su budući budžetski prihodi Federacije BiH (40%) i kantona (60%). Sredstva striktno mogu biti korišćena za podizanje novih šuma, gde kontrolu toga vrši šumarska inspekcija.

Rješenje za prenamjenu zemljišta važi dvije godine od dana izdavanja.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.