Izvor: eKapija | Četvrtak, 17.01.2013.| 18:28
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Rajko Kecman, predsjednik Udruženja građana "Tender" - Kroz javne nabavke u BiH godišnje u privatne džepove ode više od 700 mil KM

Rajko Kecman

Kroz javne nabavke u BiH godišnje se u privatne džepove slije više od 700 mil KM, tvdri Rajko Kecman, predsjednik Udruženja građana "Tender".

- O kojoj mjeri prisutne korupcije se radi najbolje svjedoči spoznaja da cijene u netransparentnim postupcima, koji se najčešće primjenjuju, se po pravilu uvećavaju od 20 do 60% u odnosu na iste u otvorenim postupcima. Ako se navedeno ima u vidu, kao i procjena da se oko 4 mlrd KM godišnje utroši u nabavkama roba usluga i radova na prostoru BiH, onda se sa pravom može konstatovati da se godišnje u privatne džepove prelijeva više od 700 mil KM, rekao je za portal eKapija Rajko Kecman predsjednik Udruženja građana "Tender".

eKapija: Šta pokazuju vaši poslednji izvještaji o stanju javnih nabavki u BiH?

- Svi naši izvještaji od 2008. godine, temeljeni na provedenim istraživanjima, pokazuju da se ukupan sistem javnih nabavki u BiH kontinuirano urušava i da korupcija iz godine u godinu uzima sve više maha. Po našem viđenju neuporedivo najlošiji rezultati su registrovani po pitanju drastičnog smanjenja transparentnosti, koja je od 2008. godine sa 91%, kada je riječ o jedino transparentnim otvorenim postupcima, koji se jedino javno oglašavaju u Sl. glasniku, pala, prema našim istraživanjima u 2012. godini, na samo 30,34%, što vjerovatno predstavlja rekord na smanjenju transparentnosti u javnim nabavkama, ne samo u evropskim, nego i širim razmjerama.

eKapija: U kojim organima ocjenjujete da je najlošija situacija i zbog čega?

- Ključne razloge za urušavanje i anarhiju u javnim nabakama treba tražiti svakako u nezakonitom ponašanju mnogih ugovornih organa i ponuđača, a naročito u nezakonitim postupanjima ključnih institucija, pogotovo Agencije za javne nabavke, a potom i Kancelarije za razmatranje žalbi, te Suda BiH, koji nisu postupali u skladu sa Zakonom.

Agencija, kao najodgovornija za provođenje Zakona o javnim nabavkama, u svome radu nije činila gotovo ništa da brojne manjkavosti i nejasnoće u zakonskim odredbama adekvatnije reguliše podzakonskim aktima.

Kada je riječ o Kancelariji za razmatranje žalbi, ista je nepoštivanjem odredbi Zakona faktički uništila pravnu zaštitu ponuđača. O tome najbolje govori podatak da za 7 godina nijedan ponuđač nije obeštećen, iako je u korist istih donijela znatno više od 4.000 rješenja, a Zakonom je predviđeno obeštećenje ponuđača u visini od 10% vrijednosti predmetne nabavke. Isto tako i rad Suda BiH je krajnje kontraproduktivan i nezakonit, jer isti nije u predmetima iz oblasti javnih nabavki djelovao po hitnom postupku u roku od 30 dana, kao što to Zakon predviđa, već je gro presuda donosio nakon dvije, tri, pa i više godina, tako da je više od 60 donesenih presuda u korist oštećenih ostalo trajno neprovodivo.

eKapija: Vaša iskustva pokazuju da Agencija za javne nabavke nema efikasan monitoring nad obavještenjima ugovornih organa. Da li ima nade da se to promjeni?

- U potpunosti stoji ocjena da Agencija ne vrši dovoljno studiozno niti efikasno monitoringe nad obavještenjima ugovornih organa, oglašenih u Sl. glasniku, što najbolje potvrđuje podatak da je, od 6.376 oglašenih nabavki otvorenim postupkom, čak 4.765 ili 75% ugovornih organa naplatilo tendersku dokumentaciju iznad Zakonom dozvoljene visine, čime su u prošloj godini nezakonito oštetili ponuđače u iznosu od 800.000 KM. BiH je očito jedina zemlja u Evropi u kojoj se naplaćuje tenderska dokumentacija.

Nade da se to promijeni svakako ima i ista se nalazi isključivo u kvalitetnim i efikasnim rješenjima i mehanizmima u predloženom "Tenderovom" Nacrtu novog ZJN-a.

eKapija: Za sedam godina primjene Zakona o javnim nabavkama utrošeno je 25 mlrd KM, od čega je po procjenama "Tendera", u privatne džepove otišlo 5 mlrd KM. Koje su konkretne mane Zakona?

- Brojne su mane postojećeg Zakona, jedna od njih je i nepostojanje obaveze da ugovorni organi donose godišnje planove nabavki, što za posljedicu ima ad-hoc provođenje istih i neadekvatno planiranje visine sredstava. Istraživanjima "Tendera" u protekloj godini utvrđeno je da je više od 20% od predviđenih sredstava za nabavke ostalo neutrošeno. Isto tako, ne postoji obaveza planiranja osposobljavnja službi za javne nabavke, niti njihovo sertifikovanje, kao što to rade druge evropske zemlje i naši susjedi Srbija i Hrvatska. To za posljedicu ima izradu nekvalitetne tenderske dokumentacije, neefikasnost u provođenju procedura, kao i nedovoljno vršenje nadzora nad realizacijom potpisanih ugovora, kada se korupcija praktično i ostvaruje.

eKapija: Šta sve BiH gubi prisutnom korupcijom u sistemu javnih nabavki?

- BiH, kao i sve druge zemlje prisutnom korupcijom gube mnogo, ne samo u ekonomskom, već i u društvenom, političkom, pa i moralnom smislu. Zbog prenaglašeno prisutne korupcije u BiH, znatno je smanjen prostor za privlačenje ino-kapitala, a time i mogućnost većeg zapošljavnja i rasta standarda građana.

eKapija: Nailazite li na podršku predstavnika vlasti u radu Vašeg udruženja?

Rajko Kecman

- Naše Udruženje u velikoj mjeri je nailazilo na podršku svih relevantnih subjekata u političkoj, zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Isto tako, Udruženje je u posljednje dvije godine, u okviru planiranih aktivnosti, posebno vezanih za donošenje novog Zakona, održavajući Okrugli sto, dvije konferencije, 12 seminara, 33 javne tribine sa 1.550 učesnika iz svih relevantnih struktura društva i svakako održavanja niza pres konferencija, te brojnih nastupa u sredstvima informisanja, dobilo opštu podršku za svoj konstruktivan antikoruptivan rad i djelovanje. Ipak, moramo istaći da najodgovorniji u Agenciji za javne nabavke nažalost uporno nastoje da omalovaže naš rad i djelovanje.

eKapija: Dokle se stiglo u sprovođenju Strategije borbe protiv korupcije?

- Donesena Strategija za borbu protiv korupcije 2009-2014. još nije ni počela da se ozbiljnije realizuje, ni u jednom društvenom segmentu i očito je samo poslužila za uspostavljanje bezviznog režima za građane BiH. Očito da zbog nepostojanja volje kod najodgovornijih, prije svega u političkoj sferi, a time i zakonodavnoj vlasti, zacrtane obaveze u dosta kvalitetnom dokumentu će vjerovatno još neko vrijeme biti na čekanju.

eKapija: Koji su to predlozi "Tendera" za iskorjenjivanje korupcije?

- U dosadašnjim svojim Antikoruptivnim amandmanima davanim na predložene Nacrte novog Zakona od strane Agencije i njenog Odbora, UG "Tender" je polazio od direktiva EU, najboljih iskustava iz zemalja EU i naših susjeda, provedenih više istraživanja, kao i bogatih iskustava iz neposredne prakse učešća u javnim nabavkama. Dobijene spoznaje i iskustva svakako su suštinska osnova za predloženi Nacrt novog ZJN-a, u koga je ugrađen niz rješenja i mehanizama, koji u značajnoj mjeri mogu da suze prostor neodgovornim pojedincima u ugovornim organima i ponuđačima za moguće manipulacije i zloupotrebe odredbi Zakona na koruptivnim osnovama.

eKapija: Koje su regulative EU kada je u pitanju fer sistem javnih nabavki?

Rajko Kecman

- Evropski parlament je doneo mnogobrojne direktive koje se odnose na javne nabavke. Direktiva 2004/17/EZ kojom se usklađuju postupci nabavke subjekata koji djeluju u oblastima vodosnadbijevanja, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga te Direktivama i Uredbama koje je izmjenjuju i dopunjuju; Direktiva 2004/18/EZ o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi robe i ugovora o javnim uslugama te Direktivama i Uredbama koje je izmjenjuju i dopunjuju; Direktiva 2007/66/EZ kojom se mijenjaju i dopunjuju Direktive Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EEZ u vezi poboljšane učinkovitosti postupka revizije u vezi s dodjelom ugovora o javnim nabavama; Direktiva 2009/81/EZ godine, kojom se usklađuju postupci nabavki za određene ugovore o nabavkama roba, usluga i radova u oblasti odbrane i bezbijednosti; Direktiva predložena za 2011. o javnim nabavkma, koja se odnosi na podjelu predmetnih nabavki na lotove sa namjerom da se u sadašnje vrijeme izrazite ekonomske krize potpunije zaštite mala i srednja preduzeća, što je u svome dosadašnjem radu kao i u predloženom Nacrtu UG "Tender" značajno potencirano.

Pored zauzetih jasnih stavova u navedenim direktivama, koje svaka zemlja implementira i primjenjuje u zavisnosti od svoje specifičnosti, neophodno je imati u vidu da se u zemljama EU uspješno i efikasno primjenjuju svi zakoni, za razliku od zemalja u tranziciji, a pogotovo BiH, gdje su isti često samo slovo na papiru. Prema istraživanju Global integritija, BiH je zajedno sa Ugandom rangirana na posljednjem 35 mjestu sa stanovišta donesenih propisa o borbi protiv korupcije i praktičnog provođenja istih.

eKapija: Aktivnosti koje planirate u 2013. godini?

- Posebno intezivnu aktivnost, budući da je "Tenderov" prijedlog Nacrta upućen 30. decembra 2012. godine političkim partijama, kao i delegatima Parlamentarne skupštine BiH, Vijeću Ministara, Agenciji za javne nabavke, Kancelariji za razmatranje žalbi, sredstvima javnog informisanja, a stavljanjem na web stranicu i najširoj javnosti u BiH, UG "Tender" će voditi sa najodgovornijim u navedenim strukturama, a sve sa ciljem da se konačno donese više nego nužan antikoruptivan Zakon, koji bi mogao uspješno i efikasno da zaštiti javni interes.

Teodora Brnjoš

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.