NavMenu

Brčko dobija "petnaestominutni grad" - Buduća industrijska zona Interplet biće obogaćena i prostorima za stanovanjem, odmorom i rekreacijom

Izvor: eKapija Srijeda, 30.08.2023. 12:15
Komentari
Podeli
(Foto: Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH)
Industrijska zona Interplet u Brčkom je zona rada i industrije koja se nalazi uz rijeku Savu na zapadnom izlazu iz grada Brčko. U cijelosti se naslanja na gradski magistralni put i magistralni put M14.1 čime ima dobru povezanost na ostalu putnu mrežu.

Obuhvat regulacijskog plana Zona industrije i rada - Interplet iznosi 81 ha. S obzirom da razvojnim dokumentima nije specificirana striktna namjena industrijsko-poslovne zone, koncept prostorne organizacije se zasniva na mogućim scenarijima razvitka i potreba prostora. Unutar obuhvata koji je najvećim dijelom planiran kao industrijsko-poslovna zona, nalazi se i zona stanovanja 120 st/ha, odnosi se na postojeće naselje na jugo-zapadu obuhvata, ali i dio neizgrađenog zemljišta na jugo-istočnom dijelu obuhvata.

Sjevernu granicu čini rijeka Sava i pojas zone specijalne namjene, koji se tretira kao vodozaštitno zelenilo – zona obaloutvrde. Konfiguracija terena u ovom dijelu obuhvata je jako zahtjevna (izuzetno strmi teren), a dodatno ograničenje u prostoru predstavlja višim planom planirana željeznička pruga.

Prostor priobalja rijeke Save je već determinirana samim zatečenim i planiranim uvjetima, te se regulacijskim planom predviđene intervencije u datom pojasu oslanjaju na opisane zatečene i višim planovima planirane uvjete. Kroz sve potrebne dokumente koje prethode izgradnji planiranog industrijskog kolosijeka, kao što su studije izvodljivosti, idejna rješenja, i dr. projektna dokumentacija, biće obavezno rješavanje i obalnog pojasa Save, te će se točno utvrditi položaj kolosijeka, a visinsko pozicioniranje mora biti takvo da se osigura pristup sa parcela koje tangiraju kolosijek, naročito prostor za terminal.

Kompletan obuhvat sa južne strane graniči sa postojećom gradskom magistralom koja na istoku prelazi u magistralni put M14.1, koji zajedno predstavljaju barijeru u prostoru, ali istovremeno i potencijal s obzirom da omogućuje dobru prometnu vezu sa ostalim putnim pravcima i dijelovima Brčko distrikta.

Planirana željeznička pruga na sjeveru, i postojeći magistralni put na jugu predstavljaju primarne pozitivne karakteristike u razvitku ove zone, pogotovo za površine namijenjene zoni industrije i poslovanja.

Planerskim rješenjem bilo je veoma važno definirati prometni koncept zasnovan na razdvajanju prometne infrastrukture u funkciji naseljenih stambenih dijelova i onih koji su u dominantnoj funkciji industrijske zone. Planiran je sistem servisnih prometnica sa kojih će teretna a i sva druga vozila pristupati na glavnu gradsku magistralnu prometnicu. Na taj način će se osigurati i bolja protočnost, ali i sigurnost na cestama unutar obuhvata.

Druga vrlo važna odrednica u definiranju namjena i položaja objekata u obuhvatu jeste sama konfiguracija terena kojim, u pojedinim dijelovima obuhvata, dominiraju izražene uvale, veoma strm i nepristupačan teren. Sredinom obuhvata prolazi Mehin potok, čije su dijelovi obale znatno denivelirane.

Planeri su veliku pažnju posvetili planiranim dijelovima obuhvata pod zelenim površinama unutar svake od planiranih namjena. Planirano je, a sve kako bi se maksimalno iskoristio prostor i postao pristupačan građanima, u obuhvatu Mehinog potoka, osim njegove regulacije i uređenje prostora u rekreativne svrhe, planiranjem specifičnog parka – adrenalin park, sa stazama za biciklizam, zip-lineom, stijenama za penjanje i sl. uz sve potrebne prateće sadržaje.

Podzone

Industrijsko-poslovna zona determinirana već postojećim proizvodnim objektima i prirodnim uvjetima podijeljena je u međusobno povezane blok-podzone:

  • Podzona 1 koju čini prostor bivšeg Interpleta, Tesle i Zoka – plastike, do postojećeg stambenog naselja na jugu obuhvata.
  • Podzonu 2 čini prostor od Mehinog potoka i postojećeg fudbalskog igrališta do postojeće fabrike etanola i benzinske pumpe neposredno do magistralnog puta M14.1.
  • Podzona 3 je prostor zone industrije od Mehinog potoka do istočne granice magistralnog puta M14.1. U ovom prostoru planirana je veća intervencija transformaciji konfiguracije terena, nasipanja i ravnanja terena između postojeće benzinske pumpe i proizvodnog objekta etanola. Na ovaj način se trenutno nefunkcionalan prostor transformira u građevinski iskoristivo stanje i omogućuje planiranje objekata industrije, a sve kako bi se maksimalno iskoristili kapaciteti zone.

Preostali dio obuhvata čini postojeće i planirano stambeno naselje uz glavni gradsku magistralnu prometnicu. Naselje se sastoji od individualnih stambenih objekata i nekoliko objekata kolektivnog stanovanja. Planiranje ovog dijela obuhvata je rađeno u skladu sa smjernicama i konceptom zelenog grada sa dovoljnim zelenim površinama, zelenim
pojasevima i mrežom biciklističkih i pješačkih koridora.

Prema planovima višeg reda najveći dio obuhvata definiran je kao zona rada i industrije (zona industrije i poslovanja). Unutar navedene zone postoje tri velika industrijska pogona koji se bave proizvodnjom i preradom različitih sirovina (etanol, topionica olova, proizvodnja plastike). Objekti u kompleksu bivšeg Interpleta su u cijelosti devastirani i nije planirano njihovo zadržavanje. S obzirom da je nepoznat krajnji korisnik budućih objekata kao i specifična namjena istih unutar zone industrije i poslovanja, svi objekti su planirani kao proizvodno-poslovni i skladišni, kako bi se mogli prilagoditi pojedinačnim potrebama budućeg korisnika.

Uzimajući u obzir činjenicu da jedan dio obuhvata predstavlja zonu stanovanja – individualna stambena gradnja GN 120 st/ha sa kompatibilnim djelatnostima, navedeni dio obuhvata u skladu s tim i planiran.

Oslanjajući se na preporuke plana višeg reda, a u cilju unapređenja zone industrije i poslovanja i njoj gravitirajućeg stambenog naselja, unutar iste planirani su i prostori adrenalin parka, objekti predškolskog obrazovanja, zdravstvene zaštite i društveno-kulturni objekt. Za navedene objekte: objekt kulture, objekt zdravstvene zaštite i predškolskog obrazovanja u fazi izrade prednacrta Plana izdati su lokacijski uvjeti i kao takvi dostavljeni nosiocu izrade Plana.

Navedenim sadržajima, osigurava se mogućnost stvaranja povoljnijih uvjeta za rad i boravak unutar zone rada i industrije, ali i u stambenim naseljima na nju neposredno oslonjenim u skladu s tzv. "Petnaestominutnim gradovima", osiguravajući svakom naselju u neposrednoj blizini mogućnost realizacije uvjeta za rad, stanovanje, odmor i rekreaciju.

Prometnice

(Foto: Projektna dokumentacija)

Prilikom planiranja prostora u dijelu obuhvata s gospodarskim objektima, bilo je neophodno planirati jednu glavnu prometnicu unutar proizvodno poslovnih podzona (prometnica plave boje na slici) na koju će gravitirati cijela proizvodno poslovna zona i koja će imati ulogu usmjeravanje transportnih vozila iz zone na gradsku magistralu. Tako je glavna prometnica smještena u centralnom dijelu zone, proteže se u smjeru istok – zapad i spaja dvije odvojene cjeline industrijsko poslovne zone (odvojene zelenom zonom Mehinog potoka i adrenalin parka), te ima glavni ulaz i izlaz na gradsku magistralu u središnjem dijelu obuhvata sa spojnom prometnicom koja se pruža u pravcu sjever - jug.

Istočni ulaz u industrijsku zonu je zadržan, ali kao jednosmjerna prometnica. Po samom zapadnom rubu obuhvata formirana je prometnica za sekundarni izlaz iz poslovne zone na gradsku magistralu sa dvosmjernim prometom, a na koju će se priključiti i planirani kompleks javnih objekata.

Unutar obuhvata se nalazi i stambeni dio za koji je planirano odvojeno vođenje prometa. Ukida se postojeći režim kretanja vozila, te se teretna vozila preusmjeravaju na novonastale prometnice unutar industrijsko poslovne zone (zabranjuje se kretanje teretnim vozilima na postojećoj prometnici unutar stambene zone - pored pravoslavne crkve). Unutar stambenog dijela, neposredno uz igralište, planirana je pristupna prometnica sa gradske magistrale sa mogućnošću ulaza desnim skretanjem i izlaza sa kretanjem udesno. Nije omogućeno skretanje ulijevo radi sigurnosti i protočnosti prometa gradskom magistralom.

Sve izlaze na postojeću gradsku magistralu je obavezno prometno riješiti sa trakama za odvajanje gdje je to moguće, a sve kako bi se osigurala maksimalna bezbjednost i da bi bio olakšan pristup kompleksu.

Sve prometnice unutar poslovno-industrijske zone su formirane na način da imaju zelene trake sa drvoredima, čime se stvara povoljna mikroklima uz prometnice, ugodniji uvjeti za kretanje pješaka, ali i cjelokupnog ambijenta uz glavne prometnice.

Uz pojedine prometnice su planirane i biciklističke staze, kao dio projekta EuroVelo, ali i nastojanja planera da se poveća bezbjednost biciklista i pješaka u prometu.

Sjeverno, uz obalu rijeke Save planirana je željeznička pruga (roza boja na slici) gdje se planira intermodalni centar. Ovo je vrlo važan infrastrukturni objekt, koji može donijeti ogromne benefite u funkcioniranju kako same zone tako i gospodarstva Brčko distrikta.

Parkiranje

Uz objekte javnih funkcija planirani su javni parkinzi koji bi bili u funkciji spomenutih objekata. Parkiranje unutar zone, a koje se odnosi na industrijsko poslovne parcele i komplekse rješavat će se projektom za svaku vlasničku parcelu, a u skladu sa odlukom o provođenju plana.

U stambenoj zoni potrebe za parkiranjem riješene su unutar objekata, te planiranjem okomitih parkinga duž prometnica u ulicama gdje se planira kolektivno stanovanje.

Nacrt Regulacinog plana Zona industrije i rada - Interplet nalazi se na javnom uvidu do 8. septembra u holu brčanskog Doma kulture. Javna rasprava se održava 1. septembra u Sali Doma kulture sa početkom u 10h.


S.Š.

Komentari
Vaš komentar

Top priče

29.09.2023.  |  Energija, Građevina

Vlada KS podržala projekat daljinskog grijanja - Počinje procedura kreditnog zaduženja kod EBRD za radove vrijedne 50 mil EUR

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj redovnoj sjednici donijela Odluku o usvajanju kapitalnog projekta "Sarajevo Toplane - daljinsko grijanje" kandidovanog od strane Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS. Kako je obrazložio resorni ministar Almira Bečarović, Ministarstvo je nakon održanih sastanaka s predstavnicima EBRD-a, usaglasilo dalje aktivnosti na implementaciji

Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.

Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE

Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE

Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Registracija na eKapiji vam omogućava pristup potpunim informacijama i dnevnom biltenu
Naš dnevni ekonomski bilten će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana. Bilteni su personalizovani prema interesovanjima svakog korisnika zasebno, uz konsultacije sa našim ekspertima.