Izvor: eKapija | Utorak, 23.03.2010.| 10:12
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Pokrenut postupak oko dobivanja okolinske dozvole za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla: Javna rasprava početkom aprila

(Foto: b)

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH pokrenula je postupak oko dobivanja okolinske dozvole za izgradnju Bloka 7 (optimalne snage 450 MW) Termoelektrane Tuzla u saradnji sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma.

Javna rasprava o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okolinu biće održana 05.04.2010. godine u 12 sati u prostoru TE Tuzla u Tuzli.

Svi zainteresovani stanovnici Tuzle, privredni subjekti i nevladine organizacije mogu uzeti učešće u javnoj raspravi.

TE Tuzla ima najstarije termo blokove u elektroenergetskom sistemu BiH i oni su nakon revitalizacija na kraju svog životnog vijeka, a po pitanju zaštite okoliša ne zadovoljavaju EU norme.

Poseban značaj izgradnje zamjenskih TE-TO blokova je u obezbjeđenju dugoročnog snabdjevanja toplotnom energijom okolnih urbanih centara oko TE Tuzla.

Završetak izgradnje i puštanje u redovan pogon novog - zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla planiran je do 2017. godine. Osnovno gorivo će biti ugalj - lignit iz RU Kreka, koji razpolaže značajnim bilansnim rezervama lignita, u ukupnoj količini od 175.060.773 tona.

U razvojnom kontekstu se planira, nakon bloka 7 izgradnja i bloka 8 iste snage i karakteristika. Blok 7 bi morao početi sa radom 2017. godine, a blok 8 2024. godine. Sa tim pretpostavkama je izrađena analiza optimalne snage bloka 7, koja je 450 MW. Planira se godišnji rad bloka cca 6100 sati. Procjenjena potrošnja uglja za 40. godina je 86.721.600 tona.

Izgradnjom bloka 7 obezbjeđuje se zamjena za postojeće blokove (2x32 MW, 1x100 MW, 1x200 MW). Na taj način se osigurava dugoročno snabdjevanje električnom energijom potrošača, saglasno projekciji elektroenergetskog bilansa do 2030. godine.

Izgradnjom bloka 7 se obezbjeđuje kontinuitet priozvodnje uglja i restruktuiranje Rudnika Kreka u sklopu Koncerna JP Elektroprivreda BiH.

Blok 7 se radi kao TE-TO blok i predviđen je za rad u kogeneraciji, čime se obezbjeđuje dugoročno snabdjevanje toplotnom energijom okolnih gradova, nakon prestanka rada bloka 3 i bloka 4, sa kojih se sada obezbjeđuje daljinsko grijanje.

Povećanje energetske efikasnosti doprinosi smanjenju emisije stakleničkih plinova i učinaka na klimatske promjene (blokovi koji izlaze iz pogona imaju stupanj korisnosti cca 30 %, a novi blok 7 u kondenzacionom režimu 42,64 %, a ukogenerativnom radu preko 62%).

Sa aspekta zaštite okoliša i prirodnih resursa bitno je naglasiti, da će za rad bloka 7 potrebe za sirovom vodom biti manje u odnosu na trenutno stanje, tako da neće biti potrebe za intervencije nadvišenja brane Modrac.

Izgradnja bloka 7 Tn Tuzla, sa stanovišta utjecaja na okoliš, prvenstveno na ugroženi kvalitet zraka Tuzlanskog kantona, ima pozitivan učinak u odnosu na postojeće stanje.

Odabrano tehnološko rješenje iz okvira najboljih raspoloživih tehnika (BAT) je u skladu sa IPPC Direktivom, te tehno-ekonomski i ekološki prihvatljivo.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.