Izvor: Nezavisne novine | Ponedjeljak, 05.08.2019.| 15:33
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Lutrija RS preko međunarodnog poziva traži partnera - Rok za kupovinu dokumentacije 29. avgust

Ilustracija (Foto: Belish/shutterstock.com)
Lu­tri­ja Re­pu­bli­ke Srpske ra­spi­sa­la je međuna­ro­dni ja­vni po­ziv pre­ko ko­jeg traži par­tne­ra s ko­jim će for­mi­ra­ti za­je­dničko pre­du­zeće ko­je će se ba­vi­ti pri­ređiva­njem elek­tron­skih iga­ra na sreću.

Lu­tri­ja će u no­vom pri­vre­dnom druš­tvu ima­ti 51% vla­sniš­tva sa ulo­gom od 6,74 mi­l KM, a dru­gi su­vla­snik 49% uz ulog od mi­ni­mal­no 5 mi­l KM.

Od to­ga mi­li­on KM mo­ra bi­ti u nov­cu, a os­ta­tak u stva­ri­ma i pra­vi­ma.

- Po­nuđači su dužni da uz po­nu­du dos­ta­ve do­kaz o upla­ti de­po­zi­ta od 3% pro­ci­je­nje­ne vri­je­dnos­ti ulo­ga ili da uz po­nu­du dos­ta­ve be­zu­slo­vnu, ne­opo­zi­vu, bez pri­go­vo­ra i pla­ti­vu na prvi po­ziv ban­kar­sku ga­ran­ci­ju za ozbi­ljnost po­nu­de - sto­ji u po­zi­vu.

Po­nu­du mo­gu po­dni­je­ti domaća i stra­na pra­vna li­ca ko­ja po­sje­du­ju is­kus­tvo u pri­ređiva­nju iga­ra na sreću du­go naj­ma­nje 10 go­di­na, ima­ju go­diš­nji pro­met od 3 mil EUR u po­slje­dnje tri go­di­ne, a mo­raju bi­ti članovi evrop­ske i svjet­ske lu­trij­ske or­ga­ni­za­ci­je.

Ta­kođe, po­nuđač ne smi­je ima­ti ne­plaćene po­re­ze, do­pri­no­se i dru­ge dažbi­ne, a ne smi­je bi­ti u pos­tup­ku stečaja ili li­kvi­da­ci­je.

Ten­der­ska do­ku­men­ta­ci­ja za­in­te­re­so­va­ni­ma je dos­tu­pna od su­bo­te, 3. avgusta, a Lu­tri­ja po­zi­va za­in­te­re­so­va­ne da po­dne­su pi­sa­ni zah­tjev za ot­kup naj­da­lje do 29. av­gus­ta. Na­kna­da za do­ku­men­ta­ci­ju izno­si 10.000 EUR.

Pod­sjećamo, Skup­šti­na pre­du­zeća Lu­tri­ja RS do­ni­je­la je 16. ju­la odlu­ku o sa­gla­snos­ti za osni­va­nje pri­vre­dnog druš­tva za pri­ređiva­nje iga­ra na sreću.

Ovom odlu­kom pre­du­zeće je oba­ve­za­no da pro­ve­de pos­tu­pak izbo­ra naj­bo­ljeg po­nuđača za osni­va­nje pri­vre­dnog druš­tva za pri­ređiva­nje elek­tron­skih iga­ra na sreću pu­tem ja­vnog po­zi­va.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.