Izdvojite članak Odštampajte vijest
Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak

Slaviša Stanković, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje - Uz magistralni put planirane dvije nove proizvodno-poslovne zone

Slaviša Stanković
Slaviša Stanković (Foto: Opština Milići)
Prostornim planom Opštine Milići koji je usvojen za period od 2011. do 2031. planirano je osnivanje dvije nove proizvodno-poslovne zone, Jatarište i Podgora. Obje zone se nalaze uz magistralni put M-19 Beograd-Sarajevo. Na dionici ove magistrale koja prelazi preko opštine Milići predviđeno je i ispravljanje dvije krivine, koje imaju status crne tačke kako bi se povećala bezbijednost svih učesnika u saobraćaju.

Uz ovo, Urbanističkim planom Milića koji je rađen do 2037. godine predviđene su određene manje poslovne zone u neposrednoj blizini užeg urbanog područja.

Kako za eKapiju ističe Slaviša Stanković, načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju u Opštini Milići, urbanističkim planom je takođe predviđeno proširenje urbanog područja, kao i rekonstrukcija i zamjena postojećih vodovodnih i kanalizacionih cijevi.

eKapija: Koje kapitalne investicije su predviđene Urbanističkim planom Milića do 2037. godine?

- Urbanistički plan Milići kao strateški dokument prostornog uređenja usvojen je za period od 20 godina, odnosno za period od 2017-2037 godine. Što se tiče investicija u pogledu infrastrukture u obuhvatu UP Milići predviđeno je održavanje postojećeg magistralnog puta M- 19 Beograd – Sarajevo, koji prolazi preko područja opštine. Takođe je predviđeno održavanje regionalnog puta R-452 Milići – Skelani. U pogledu lokalnih puteva na području opštine Milići planirano je bolje povezivanje pojedinih naselja sa postojećom putnom mrežom.

Strategijom rarazvoja opštine Milići planirane su određene intervencije na putnoj mreži na pojedinim neasfaltiranim dionicama. Uglavno je riječ o zahvatima koji su predmet razmatranja niže prostorno-planske dokumentacije (asfaltiranje i održavanje lokalnih puteva, izgradnja manjih mostova, izgradnja trotoara i parkinga), za čiju realizaciju se svake godine u skladu sa usvojenim budžetom usvaja Plan investicija.

Što se tiče elektroenergetske infrastrukture u obuhvatu UP Milići u toku 2018. godine izvršena je u jednom dijelu rekonstrukcija TS 35/10 kV "Milići". Takođe vodovodna i kanalizaciona mreža je dosta stara, sa velikim brojem i učestalim kvarovima, te će se u narednom periodu pristupiti rekonstrukciji i zamjeni postojećih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. Urbanističkim planom Milići predviđeno je takođe proširenje urbanog područja ovog naseljenog mjesta, te izgradnja manjih poslovno-proizvodnih zona.

Uopšteno govoreći, Urbanistički plan se donosi za urbano područje jedinice lokalne samouprave na osnovu prostornog plana jedinice lokalne samouprave, odnosno UP Milići se detaljnije razrađuju na urbanom području one smjernice i opredjeljenja iz prostornog plana Milići.

eKapija: Milići imaju aktuelan prostorni plan od 2011. do 2031. godine. U kojoj mjeri se prate smjernice ovog plana i koje su njegove najvažnije odrednice?

- Prostornim planom jedinice lokalne samouprave kao planom višeg reda, odnosno strateškim planom utvrđene su smjernice za prostorni razvoj cjelokupnog područja za koji se donosi. Provođenje prostornog plana vrši se izradom urbanističkog plana za uže područje, kao i drugim planovima nižeg nivoa koji će svojom detaljnijom razradom doprinjeti kvalitetnijoj realizaciji planova višeg nivoa.

Prostornim planom opštine Milići 2011-2031 godine utvrđene su smjernice za izradu drugih planova koji će detaljnije i opširnije obuhvatiti područje za koje se donose. Prostornim planom je utvrđena potreba za usvajanjem Urbanističkog plana i regulacionih planova za određena uža područja opštine. U toku 2018. godine usvojen je Urbanistički plan za priod 2017-2037. godina.

Takođe napominjem da se svi planovi koje je na svom području obavezna da donese jedinica lokalne samouprave donose u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju RS.

eKapija: U prostornom planu se spominje potreba jačeg regionalnog povezivanja sa pograničnim regijama susjedne Srbije. Da li bi bolje povezivanje moglo da privuče kvalitetnije razvojne projekte i da ubrza razvoj cijelog područja?

- Prostorni plan se osvrće i na povezanost opštine Milići kako sa susjednim opštinama i gradovima u Republici Srpskoj, tako i na povezivanje sa pograničnim regijama susjedne Srbije, a sve zbog blizine susjedne nam države.

Plava linija - obuhvat Urbanističkog plana iz 2017.
Plava linija - obuhvat Urbanističkog plana iz 2017. (Foto: Urbanistički plan Milići 2017-2037)
Saradnja sa Srbijom i pograničnim opštinama u njenom sastavu nije na zadovoljavajućem nivou u privrednom segmentu, te bi bolje povezivanje svakako privuklo određen broj kvalitetnih razvojnih projekata.

eKapija: Predviđa li se ovim planovima razvoj poslovnih zona i drugih privrednih lokacija?

- Na području opštine Milići postoje dvije proizvodno-poslovne zone i to: Lukić Polje i Pivnice, čija ukupna površina iznosi 18,14 ha. Prostornim planom Milići 2011-2031. planirane su još dvije proizvodno-poslovne zone na području opštine Milići i to: Jatarište i Podgora. Planirane zone se nalaze uz magistralni put M-19 Beograd-Sarajevo.

U proizvodno-poslovnoj zoni Podgora trebalo bi da se smjeste industrijski kapaciteti, metaloprerađivačka, elektronska, prerada hemijskih proizvoda i ostali, a koji imaju srednji uticaj na životnu sredinu. Osim toga u navedenoj zoni bi trebali da se izgrade tržni centri kao skladišta.

Proizvodno-poslovna zona Jatarište bila bi namijenjena firmama prehrambene industrije i proizvodnje hrane. Takođe, prostor bivše vojne kasarne koji se nalazi u naseljenom mjestu Raševo mogao bi se pretvoriti u privredni pogon.

Osim navednog Urbanističkim planom Milići predviđene su određene manje poslovne zone u neposrednoj blizini užeg urbanog područja Milića.

eKapija: Koji infrastrukturni i saobraćajni projekti očekuju Miliće u narednom periodu?

- Što se tiče saobraćajnih projekata na području naše lokalne zajednice, a koji su veoma bitni ne samo za Miliće nego za sve učesnike u saobraćaju, a to je da se u narednom periodu očekuje ispravljanje dvije krivine na magistralnom putu M-19 i to u naseljenim mjestima Vukšić Polje i Nova Kasaba. Navedene krivine su predstavljale crnu tačku na pomenutom magistralnom putu na relaciji koja prelazi preko područja opštine Milići.

Uporedo sa ispravljanjem pomenutih krivina izvršiće se i izgradnja trotoara uz magistralni put, a koji do sad nisu postojali u naseljenim mjestima Nova Kasaba, Dubnički Most, Podgora i jedan manji dio u užem urbanom području Milića.

Realizacijom navedenih projekata povećaće se bezbjednost učesnika u saobraćaju kao i pješaka. Pored pomenutog takođe nas očekuje u narednom periodu i izgradnja nove ulice, odnosno jednog karaka ulice u neposrednoj blizini OŠ Aleksa Jakšić u Milićima.

Od infrastrukturnih projekata u toku je realizacija projekta rekonstrukcije i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u urbanom području Milića u skladu sa Planom izgradnje i rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području opštine u okviru Srednjoročnog plana za period 2019-2022.

Realizovan je i jedan dio projekata uređenja korita rijeka Studeni Jadar i Zeleni Jadar u urbanom području, te nas u periodu koji predstoji očekuje nastavak realizacije pomenutih projekata.

Takođe, očekuje nas i projekat izgradnje administrativnog centra za potrebe jedinice lokalne samouprave, kao i nastavak asfaltiranja ulica i lokalnih puteva po usvojenom planu i programu od strane SO Milići.

eKapija: Koji su dalji planirani koraci u ubranizaciji opštine? Pomenutim urbanističkim planom se ističe manjak parking mjesta, dječijih igrališta, pješačih i biciklističkih staza itd.

- Od usvajanja Urbanističkog plana izgrađen je veći broj parking mjesta u ulicama: Sveti Nikola, Vojina Savić, Vuka Stefanovića Karadžića i Carice Milice čime je u značajnoj mjeri riješen problem nedostatka parking mjesta.

Takođe, u ul. Vuka Stefanovića Karadžića u neposrednoj blizini stambenih zgrada izgrađeno je dječije igralište sa pratećim mobilijarom. Projektom uređenja korita rijeke Studeni Jadar u urbanom dijelu Milića planirana je izgradnja šetališta u dužini oko 1 km, a čijoj realizaciji će se pristupiti nakon što se u budžetu obezbijede neophodna sredstva.

eKapija: Da li i na koji način lokalna zajednica radi na zaustavljanju nelegalne gradnje?

- Urbanističko-građevinski inspektor opštinske uprave u skladu sa svojim ovlašćenjima vrši kontrolu ispunjenosti uslova za građenje, odnosno kontroliše da li je investitor objekta ima gradjevinsku dozvolu na osnovu koje se može pristupiti građenju objekta. Za određene radove građevinska dozvola nije potrebna i isti su taksativno navedeni u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju RS.

Nelegalni objekti se mogu naknado legalizovati, te je lokalna skupština kao vid stimulisanja legalizacije nelegalnih objekta usvojila 2018. godine Odluku o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata. Tokom 2019. usvojene su i izmjene i dopune ove odluke na osnovu kojih su za određene kategorije, odnosno za porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, socijalne slučajeve i izbjegla i raseljena lica predviđeni popusti za troškove legalizacije i kreću se u rasponu od 80% do 100%.

eKapija: Koliko dugo traje procedura za dobijanje građevinskih, lokacijskih uslova i drugih dozvola u slučaju izgradnje privrednih kapaciteta?

- Prilikom podnošenja zahtjeva ukoliko investitor priloži svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje lokacijskih uslova, stručno mišljenje i UTU, kopiju katastarskog plana, posjedovni list i Zakonom propisane saglasnosti na lokaciju, lokacijski uslovi se mogu uraditi za jedan dan. Ako prilikom podnošenja zahtjeva nisu priloženi navedeni akti, dobijanje potrebne dokumentacije traje oko 15 dana.

Ako je uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole investitor priložio svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole: revidovan projekat, dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima i zakonom propisane saglasnosti na projektnu dokumentaciju, građevinska dozvola se može izdati za sedam dana, jer iziskuje obračun troškova i pregled projekta i priložene dokumentacije.

Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva nisu priloženi navedeni akti, dobijanje potrebne dokumentacije (elektroenergetska, komunalna i protivpožarna saglasnost, ekološka dozvola i rješenje o pretvaranju poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, te energetski certifikat zgrade) traje oko 60 dana.

Investitor koji je priložio svu potrebnu dokumentaciju za izdavanje upotrebne dozvole ona se može uraditi, odnosno izdati za 15 dana, jer iziskuje donošenje rješenja o formiranju komisije za tehnički prijem objekta, rad komisije na terenu i izvještaj navedene komisije. Ukoliko prilikom podnošenja zahtjeva nisu priloženi potrebni akti, dobijanje ove dokumentacije traje oko 30 dana.

eKapija: Koliko ste zadovoljni ekološkim stanjem u opštini Milići? Da li su planirani projekti u tom aspektu, poput prečistača otpadnih voda, uvođenje reciklaže i druge ekološke mjere?

- Urbani dio opštine Milići je većim dijelom pokriven kanalizacionim sistemom. Ruralni dio, kao i manji dio urbanog dijela opštine odvođenje otpadnih voda vrši u septičke jame ili direktno u vodotoke i zemljište. Milići još uvijek nemaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, pa se one ispuštaju bez tretmana u recipijente. Osamdesetih godina prošlog vijeka započeti su radovi na izgradnji ovakvog postrojenja ali je projekat obustavljen zbog nedostatka novčanih sredstava. Prisutan je i problem odlaganja mulja nastao pražnjenjem septičkih jama sa ruralnog dijela koji se odlaže u manje vodotoke, a negdje i na poljoprivredne parcele i koristi kao gnojivo.

Na zagađenje voda negativan uticaj ima i neadekvatno odlaganje otpada, uglavnom čvrstog, u neposrednoj blizini vodotoka kao i u vodotoke. Upravljanje otpadom na području opštine je na zadovoljavajućem nivou kojeg treba i dalje unapređivati. Iako je procenat pokrivenosti uslugom odvoza otpada teritorije opštine oko 80%, ipak je aktuelan problem divljih deponija, što govori o niskoj svjesti stanovištva sa stanovišta adekvatnog odlaganja otpada. Divlje deponije su prisutne u skoro svim mjesnim zajednicama. Opština svake godine, naročito u aprilu, organizuje i provodi akcije uređenja. Neke od akcija iniciralo je i finansijski podržalo Ministarstvo i NVO. Tim akcijama je sanirano više divljih deponija. Međutim, još uvijek imamo problema sa divljim deponijama, koje stvaraju pojednci i grupe na teritoriji opštine. Otpad se ne razvrstava i ne reciklira.

Negativan uticaj na kvalitet vazduha ogleda se u emisiji polutanata sagorijevanja goriva. Zagađenja vazduha naročito je izraženo u zimskom periodu. U individualnim domaćinstvima i privrednim i javnim objektima povremeno se koriste goriva lošeg kvaliteta (ugalj).

U opštini je registrovan veliki broj starih vozila koji su i veći zagađivači a često se i koriste motornih goriva lošeg kvaliteta. Na kvalitet zemljišta veliki uticaj ima ispuštanje otpadnih voda, upotreba hemijskih sredstva koja se koriste u svrhu poboljšavanja poljoprivredne proizvodnje te neadekvatno odlaganje čvrstog otpada. Na području opštine Milići upotreba agrotehnike u poljoprivredi nije na visokom nivou pa se ne vrši veliko zagađenje životne sredine.

Dakle, ekološka svijest predstavlja obrazac života koji poštuje i usklađuje sa prirodnim zakonima kruženje materije, trošenje energije i obnavljanje života, pri čemu podstiče da se od prirode uzima samo onoliko koliko je potrebno za obezbjeđivanje osnovnih ljudskih potreba. Ekološka etika zato predstavlja ekološki odnos čovjeka prema životnoj sredini, koji se odnosi na moralan odnos između ljudsko i tehnosfere i prirodnog i biosfere.


Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak Izdvojite članakIzdvojite članak